aktywny wypoczynek Strona domowa Fundacji Hobbit
Obozy żeglarskie, windsurfingowe, kolonie żeglarskie, obozy regatowe.
Obozy windsurfingowe
Obozy żeglarskie rekreacyjne i szkoleniowe
Obozy regatowe - Klasy Optymist
Kolonie żeglarskie
Rejs morski młodej kadry
Tall Ships Race 2019 STS Pogoria
Przystań
Festiwal Poezji Śpiewanej "Mimoza"
Wakacje w mieście...
Żeglarsko Kajakowe Mistrzostwa Wrocławia Szkół Średnich
"Dolnośląska Szkoła Pod Żaglami"

 


Poniższe wymądrzanie się jest moim postrzeganiem żeglarstwa.

Biorąc pod uwagę odpowiedzialność, jaka spoczywa na nas organizatorach nie można pominąć niczego w działaniu, co istotne jest w spełnieniu obowiązku wychowawczego, jaki spoczywa na osobach podejmujących się opieki na czas trwania obozu. Żeglarstwo uczy odpowiedzialności - konsekwencją której jest świadomość tego, że „jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co robimy, ale również za to, czego nie robimy”. Ktoś, kto tego nie rozumie powinien zmienić pracę i zainteresowania.

 

Na żeglarstwo nie tylko można, ale i trzeba patrzeć na dwa sposoby:

 • atrakcyjny sposób spędzania czasu wolnego,
 • istotny składnik jakości życia,

Mogą one służyć dobrej rozrywce, jak również mogą stać się drogą do wzbogacenia własnej osobowości i poznania siebie. Podstawowym celem i zadaniem obozu żeglarskiego jest:

 • dostarczenie wrażeń, wyobrażeń, spostrzeżeń o otaczającym świecie, co umożliwia ukształtowanie obrazu otaczającej nas przyrody, społeczeństwa i kultury,
 • rozbudzenie potrzeby poznania świata i racjonalnego w nim działania,
 • ukazanie urody życia poprzez dostarczenie doznań estetycznych,
 • ukazanie ogromu i złożoności otaczającego młodzież świata, co wzbogaca poczucie sensu życia.
 • funkcja kompensacyjna - służy odreagowaniu fizycznego zmęczenia organizmu, znużenia psychicznego, służy regenerowaniu sił psychofizycznych organizmu,
 • funkcja rozwojowa osobowości – sprzyja odreagowania rutyny, nudy, poszukiwanie iluzji emocjonalnych wrażeń,
 • funkcja rozrywkowa.

W związku z tym organizacja obozów żeglarskich jest jednym z ciekawszych ogniw wychowania i edukacji młodego pokolenia gdzie w sposób naturalny przekazywane są wartości dotyczące pracy w grupie, dokładności w wykonywanej pracy, zaangażowanie w ratowanie życia ludzkiego w trudnych często niebezpiecznych sytuacjach. Powinnością organizatorów jest wprowadzenie dzieci i młodzieży w tradycję kultury marynistycznej, wyposażenie w system wartości, umiejętności i wiedzy. Mają one zapewnić swoim absolwentom wzrost poziomu aktywności, nauczyć współpracy i współdziałania w zespole, samorządności, przedsiębiorczości, szacunku do wartości wyższych i motywacji do bezinteresownych działań społecznych. Istotne jest opanowanie umiejętności do zachowań empatycznych i odrzucenie modelu życia zdominowanego przez "mieć" na rzecz "być". Rozumienie świata i kierowanie sobą, określa kształtowanie stosunku poznawczego do rzeczywistości przyrodniczej, społecznej oraz zdolność egzystencjalną do sterowania własnym życiem, pobudzoną przez wartości.

               Nadrzędnym i najważniejszym zadaniem obozu żeglarskiego jest zapewnienie jego uczestnikom kompetencji. Wyraz kompetencja pochodzi od słowa łacińskiego „competentia” i oznacza odpowiedzialność, zgodność, uprawnienie do działania, zakres wiedzy i umiejętności. Odnosi się go także do końcowych efektów uczniów, czyli rezultatów nauczania i uczenia się. Kompetencje są umiejętnościami złożonymi wyższego rzędu. Najistotniejsze kompetencje, jakie nabywa młody człowiek na obozie żeglarskim to:

 • Uczenie się – rozwiązywanie problemów poznawczych i realizacyjnych, organizowanie procesu uczenia się i przyjmowanie odpowiedzialności za własne uczenie się, wykorzystywanie doświadczeń i łączenie różnych elementów wiedzy. Żeglarstwo wymaga od żeglarza wiedzy z wielu dziedzin, które w sposób nierozerwalny pozwalają człowiekowi przetrwać a nierzadko przeżyć.
 • Myślenie – dostrzeganie relacji przyczynowo skutkowych i funkcjonalnych, radzenie sobie z niepewnością i złożonością zjawisk.
 • Poszukiwanie – uporczywe zdobywanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł.
 • Doskonalenie się – ocena postaw i postępowania własnego i innych, elastyczne reagowanie w obliczu zmiany, poszukiwanie nowych rozwiązań i stawianie czoła przeciwnościom.
 • Komunikowanie się – skuteczne porozumiewanie się, prezentowanie własnego punktu widzenia, argumentowanie i ochrona własnego zdania, gotowość wysłuchania i brania pod uwagę poglądów innych ludzi. Niełatwo jest na niewielkiej przestrzeni ograniczonej burtami jachtu poprawnie komunikować się, zwłaszcza, że często członkami załogi są osoby przypadkowe, które wnoszą wiele nowych informacji i problemów.
 • Współpraca – negocjowanie i osiąganie porozumienia, podejmowanie decyzji grupowych, stosowanie procedur demokratycznych, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów. Tylko wspólnym, dobrze skoordynowanym wysiłkiem można skutecznie dotrzeć do celu.
 • Działanie – organizowanie pracy własnej i innych, opanowanie technik i narzędzi pracy, projektowanie działań i przyjmowanie odpowiedzialności za ich przebieg i wyniki.

       Łatwo zauważyć, że kompetencje, jakie powinien posiadać żeglarz kładą nacisk na rozwój samodzielności i odpowiedzialności młodego człowieka, jego myślenie oraz uczenie się jak tą samodzielność czynić. Zatem do rangi najwyższych zadań współczesnych obozów żeglarskich urasta przygotowanie dzieci i młodzieży do ustawicznego kształcenia się, samoedukacji i aktywnego doskonalenia się.

Krzysiek Bojda.

Warto przeczytać:

 • W. R. Dąbrowski, „Poradnik nauczyciela żeglarstwa”.
 • F. Haber, „Vademecum nauczyciela żeglarstwa”.
 • K. Denek, „Poznawczo – wychowawcze aspekty działalności krajoznawczo turystycznej we współczesnej szkole”.
 • Z. Chodnikiewicz, A. Janikowski, „Metody szkolenia w żeglarstwie dla instruktorów”.
 • J. A. Malinowski, „Turystyka jako przekraczanie granic. Pedagogiczne aspekty zjawiska”.
 • J. Szczepański, „Sprawy ludzkie”.