aktywny wypoczynek Strona domowa Fundacji Hobbit
Obozy żeglarskie, windsurfingowe, kolonie żeglarskie, obozy regatowe.
Przystań
Festiwal Poezji Śpiewanej "Mimoza"
Wakacje w mieście...
Żeglarsko Kajakowe Mistrzostwa Wrocławia Szkół Średnich

TURYSTYCZNO - REKREACYJNE REGATY

 

„MISTRZOSTWA WROCŁAWIA

W ŻEGLARSTWIE KLASYCZNYM

I KAJAKARSTWIE SZKÓŁ ŚREDNICH”

06.10.2018 r.


MOTTO NASZYCH REGAT

„Pływałem pod prąd, żeglowałem pod wiatr, przeto wierzę w rzeczy niemożliwe...” Pływając nie walcz z prądem ani z wiatrem, ale pozwól im się unosić w obranym przez siebie kierunku.

ORGANIZATOR

Fundacja Hobbit

ZGŁOSZENIE DO REGAT

INFORMACJE OGÓLNE

„Mistrzostwa Wrocławia w żeglarstwie klasycznym i kajakarstwie szkół średnich” to zmagania turystyczno rekreacyjne skierowane do młodzieży szkół średnich miasta Wrocławia.

Z uwagi na turystyczno rekreacyjną formułę oraz starty załóg amatorskich organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia takich wymagań które bazują na podstawowej niezbędnej wiedzy żeglarskiej wymaganej na stopień żeglarza jachtowego oraz na podstawie regulaminu organizatora.

CEL

·       Popularyzacja żeglarstwa i kajakarstwa jako ciekawej i atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego.

·       Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

·       Popularyzacja Rzeki Odry, „Mariny Kozanów” oraz jednego z najpiękniejszych i największych akwenów Wrocławia - terenu przyszłej „Mariny Wrocław” przy ul. Edmonda Micheleta na Osobowicach.

·       Wdrażanie nowych trendów w organizacji imprez żeglarskich i kajakowych we Wrocławiu.

·       Wyłonienie najlepszych drużyn żeglarskich i kajakowych w 2017 roku wśród szkół średnich.

TERMIN

Regaty rozegrane będą w terminie 06.10.2018 r. (sobota) w godzinach od 800 do 1700.

MIEJSCE REALIZACJI

 

 1. Rozlewisko „Mariny Wrocław” ul. Edmonda Micheleta (II Zimowisko Barek):
  1. zmagania żeglarskie i kajakowe.
 2. Marina Kozanów ul. Połbina 1 Wrocław:
  1. Zgłoszenie załóg żeglarskich i osad kajakowych / potwierdzenie udziału w regatach – reprezentacji szkolnych.
  2. Weryfikacja dokumentów
  3. Odprawa techniczna – omówienie podstawowych zasad obsługi jachtu, omówienie trasy regat żeglarskich i kajakowych, ustalenie zasad rywalizacji, omówienie zasad bezpieczeństwa,
  4. Uroczyste otwarcie regat
  5. Podsumowanie regat rozdanie nagród i dyplomów
  6. Uroczyste zakończenie regat
  7. Piknik dla zawodników, opiekunów i organizatorów.


STARTUJĄCE KLASY

 • Zmagania żeglarskie zostaną rozegrane w klasie „OMEGA” standard.
 • Zmagania kajakowe zostaną rozegrane na dwuosobowych kajakach turystycznych „VISTA” wiosła proste.
 • Do realizowanych mistrzostw jachty i kajaki wraz ze środkami asekuracyjno ratunkowymi podstawia organizator. Do dyspozycji uczestników będzie 10 jachtów klasy „Omega standard” w pełni wyposażonych i 12 kajaków turystycznych „VISTA”.

UCZESTNICY

W mistrzostwach szkół średnich mogą uczestniczyć:

 1. Młodzież
 2. Nauczyciele

Uczestniczące szkoły wystawiają:

·       jedną trzyosobową załogę żeglarską,

·       jedną męską dwuosobową osadę kajakową,

·       jedną żeńską dwuosobową osadę kajakową,

które uczestniczą jako reprezentacja szkoły w regatach.

Załoga żeglarska i osady kajakowe muszą być obsadzone minimum w 50% (może być 100%) młodzieżą szkolną.

TRASY ROZGRYWANIA MISTRZOSTW

Regulamin i trasa regat przedstawione będą w Instrukcji Żeglugi. Regaty zostaną̨ uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu przy starcie minimum trzech szkół. Sposób realizacji zmagań żeglarskich i kajakowych uzależniony będzie od ilości zgłoszonych szkół i podany będzie w Instrukcji Żeglugi na odprawie technicznej.

PUNKTACJA

Startujące załogi zbierają punkty. Pierwsze miejsce (1 pkt), drugie miejsce (2 pkt) itd. O miejscu decydować będzie suma punktów drużyny żeglarskiej i osad kajakowych w kolejności od najmniejszej ilości punktów do największej. W przypadku równego wyniku o wygranej zadecyduje przeciąganie liny. W przeciąganiu liny uczestniczy załoga żeglarska i dwie osady kajakowe reprezentujące szkołę.

PROCEDURA STARTOWA

1.  "Sygnał ostrzeżenia" - flaga klasy Omega


2. "Sygnał przygotowania" - flaga "P" kodu MKS


 1. Pierwszym sygnałem procedury startowej będzie „sygnał ostrzeżenia”, będzie to podniesienie flagi klasy Omega któremu towarzyszyć będzie jeden sygnał dźwiękowy. Sygnał ostrzeżenia podawany będzie na 5 min przed sygnałem startu.
 2. Kolejnym krokiem procedury startowej będzie „sygnał przygotowania”, podawany będzie na 4 min przed sygnałem startu. Związany będzie z podniesieniem flagi „P” kodu MKS. Sygnałowi przygotowania będzie towarzyszyć również jeden sygnał dźwiękowy.
 3. Kolejnym sygnałem, który zostanie podany, będzie sygnał jednej minuty do startu, będzie to opuszczenie flagi „P” - przygotowania, jak i jeden długi sygnał dźwiękowy.  
 4. Ostatnim sygnałem naszej procedury startowej będzie sygnał startu. Flaga klasy Omega zostanie opuszczona wraz z towarzyszącym jednym sygnałem dźwiękowym rozpoczynającym start.

W procedurze startowej sygnał optyczny jest decydujący, sygnał dźwiękowy jest sygnałem towarzyszącym.

PRZEPISY ŻEGLUGOWE

W trakcie zmagań załogi uczestniczące w Mistrzostwach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych – niezbędnych na stopień żeglarza jachtowego: Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001r.)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne (Dz.U. nr 57, poz 358 z 1997r.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz 2072 z 2003r.).

  ZMAGANIA I PROCEDURA STARTOWA DLA KAJAKARZY

Zmagania na kajakach odbywać się będą na dystansie około 1000 m oznaczonym pomarańczowymi bojami. Dystans osady pokonują na czas. Zwycięzcą zostaje osada, która pokona dystans w najkrótszym czasie. Procedura startowa: Start odbywać się będzie z wody. Komenda startowa „Ready – Set – Go”.

Ważne:

Komenda - „READY” - Oznacza to, iż zawodnik powinien przygotować się do startu.

Komenda - „SET” zawodnicy trzymają wiosła w pozycji startowej. W tym momencie zawodnik nie może zacząć wiosłować, bo działanie takie może być uznane przez startera za falstart. Na tym etapie procedury startowej łódź musi stać nieruchomo.

Jeżeli starter uzna, że kajak na linii startu ustawiony jest prawidłowo podaje komendę „GO”!  Zawodnicy mogą zacząć wiosłować tylko po usłyszeniu komendy (sygnału dźwiękowego) startowej „GO”!.

Osady startują w odstępach co 2 minuty.

INSTRUKCJA ŻEGLUGI I REGULAMIN

Instrukcja żeglugi i regulamin będą dostępna od godz. 10.00 (05.10.2018 r.) w dniu poprzedzającym rozegranie Mistrzostw.

NAGRODY

Planujemy aby Główną nagrodą był puchar Prezydenta Miasta Wrocławia dla najlepszej szkoły w ogólnej klasyfikacji punktowej żeglarskiej i kajakowej. Pozostałe szkoły otrzymają stosownie do zajętego miejsca symboliczne nagrody i dyplomy. Organizatorzy przewidują także dodatkowe nagrody – dla najlepszej załogi żeglarskiej, dla najlepszej osady kajakowej żeńskiej i dla najlepszej osady kajakowej męskiej.

BEZPIECZEŃSTWO

Wszyscy uczestnicy regat obowiązkowo przed wejściem na jacht/kajak będą musieli założyć kamizelkę asekuracyjną a osoby nie umiejące pływać kamizelkę ratunkową.

Nad przebiegiem regat czuwać będą 3 motorówki typu RIB z załogą do obsługi regat, 1 motorówka typu RIB będąca ratowniczym zabezpieczeniem regat z osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje oraz 1 motorówka zajmująca się pomocą techniczną.

PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się̨ do regat uczestnik wyraża zgodę̨ na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć́, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

PLAN DZIAŁANIA

 • Zgłoszenia do regat przyjmowane będą od dnia ukazania ogłoszenia o organizacji regat tj. 06.09.2018. Wzór zgłoszenia w załączniku. Zgłoszenia przesyłamy na adres biuro@fundacja-hobbit.pl
 • 06.10.2018 r. realizacja regat

-08.00 – 09.50 – przyjmowanie zgłoszeń i potwierdzenie obecności załóg które zgłosiły się wcześniej, przyjmowanie niezbędnych dokumentów - zgoda rodziców na udział w regatach, oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

-10.00 – uroczyste otwarcie regat -

-10.10 – Odprawa techniczna – losowanie jachtów i kajaków, szkolenie z obsługi jachtu i kajaka, omówienie zasad bezpieczeństwa, omówienie zasad rozgrywek i planu tras, omówienie punktacji i regulaminu regat. Zapoznanie z instrukcją żeglugi i procedurami startowymi.

-10.45 – transport na miejsce rozgrywek

-11.45 – start do pierwszego wyścigu

-16.30 – uroczyste zakończenie regat wręczenie nagród i dyplomów

-17.00 – mini piknik przy muzyce żeglarskiej.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Do udziału w regatach dopuszczeni będą sternicy posiadający minimum stopień żeglarza jachtowego w dniu zawodów.
 2. Załoganci nie muszą posiadać uprawnień żeglarskich, ale muszą posiadać ogólne obycie na jachcie i doświadczenie w rekreacyjnym uprawiania żeglarstwa.
 3. Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w regatach.
 4. Zawodnicy zgłaszający się do regat oświadczają, że są zdrowi oraz zdolni do uprawiania rekreacyjnego żeglarstwa i kajakarstwa.
 5. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, zobowiązując się do pokrycia szkód wyrządzonych umyślnie.
 6. Wszyscy startujący ubezpieczeni będą od NW przez organizatora.
 7. Mistrzostwa będą rozegrane, jeśli zostaną w niej zgłoszone co najmniej 3 załogi/szkoły.
 8. Minimalna i zarazem maksymalna ilość zawodników na 1 jachcie – 3 osoby.
 9. Osady kajakowe żeńskie i męskie składają się z – 2 osób.
 10. Załogi w trakcie wyścigu nie mogą się zmieniać.
 11. Jacht, którego załoga wyrzuci śmieci do wody będzie zdyskwalifikowany.
 12. Mistrzostwa zostaną̨ uznane za ważne po rozegraniu jednego (1) wyścigu przy starcie minimum trzech (3) szkół.
 13. Zgłoszony sternik jachtu jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu biorącego udział w wyścigu.
 14. Na jachcie i kajakach podczas wyścigu muszą znajdować się wszystkie osoby zgłoszone jako załoga.

Dodatkowych informacji udziela: Krzysztof Bojda tel. 604 609 504

Organizator


Zadanie finansowane ze środków Gminy Wrocław


Patronat medialny:

?

Dobrodzieje regat:

?  ?